Tag Archives: ՖԵՆ ՑԶԻԶԱՅ

ՖԵՆ ՑԶԻԶԱՅ

10 Ապր

Ընկալման երեք մակարդակներն են` սերմի վերածումը կենսական էներգիայի, կենսական էներգիայի վերածումը հոգևորի, հոգևորի վերածումը դատարկության: Հաջողության երեք մակարդակներն են` կենսական էներգիայի դրսևորումը, կենսական էներգիայի քողարկումը և կենսական էներգիայի փոխակերպումը:
Երբ դուք կանգնած եք բարձունքում, ձեր շուրջն աղոտ կերպով առկայծում է ամբոխը, և դուք չեք կարողանում տարբերակել, թե ինչն ինչոց է: Սակայն բավական է հայտնվեք ներքևում, այդ ժամանակ ճշմարտությունն ու կեղծիքը դառնում են տարբերակված, և դուք անմիջապես հասկանում եք ամբողջի իրական արժեքը:U1057P112T164D740F3180DT20071126165659

%d bloggers like this: