Tag Archives: ՕՄԱՐ ԽԱՅԱՄ

ՕՄԱՐ ԽԱՅԱՄ

28 Հկտ

Խայամ, հարբած ես թե անուշ գինուց, — երջանիկ եղիր,
Եթե հարբած ես սիրունի սիրուց,- երջանիկ եղիր:
Ամեն բանի վերջն` անէությունն է այս փուչ աշխարհում,
Կարծիր, թե… չկաս, բայց քանի որ կաս` երջանիկ եղիր:Om Ha 01- 500

ՕՄԱՐ ԽԱՅԱՄ

15 Դկտ

* * *
Գինետանը հարցում արի ես մի ծերից.
«Ի՞նչ լուր,- ասի,- այս աշխարհից մեկնողներից…»:
«Խմիր» – ասաց,- մեզ պես քանիսն են գնացել,
Եվ նրանցից դեռ չի դարձել ոչ ոք նորից:

* * *
Հավեժության գաղտնիքը մութ ոչ դու գիտես և ոչ էլ` ես,
Ոչ դու կարող ես վերծանել գրերն այս մութ, և ոչ էլ` ես.
Իրականը` քողի ետև եղած զրույցն է միայն,-
Երբ քողն ընկնի` էլ չենք լինի այս աշխարհում ոչ դու, ոչ` ես:

* * *
Տիկնիկ ենք մենք, ճակատագիրը` դերասա’ն,
Պատկե’ր չէ սա, այլ` հավաստի՜ և իրակա’ն,-
Մի քանի օր կխաղա՜նք այս բեմ — աշխարհում,
Մինչ մեզ նորից նետեն սնդո’ւկն անէության:

%d bloggers like this: