Tag Archives: ՈՒՐՍՈՒԼԱ ԼԵ ԳՈՒԻՆ

ՈՒՐՍՈՒԼԱ ԼԵ ԳՈՒԻՆ

1 Մրտ

Մարդը ցանկանում է տեսնել այն նպատակը, դեպի ուր նա շարժվում է, սակայն տեսնել չի կարող, քանի դեռ չի թեքվել ետ, քանի դեռ չի վերադարձել իր ակունքներին, չի պահպանել նրանց հիշատակն իր հոգում: Եթե նա չի ցանկանում դառնալ մի տաշեղ, որն անզոր է իրեն քշող գետակի ջրերի դեմ,  ապա պարտավոր է ինքը դառնալ գետակ, դառնալ ավելի ուժեղ, քան իրեն քշող հոսանքը, և անցնել ճանապարհը ակունքից մինչև ծովափի գետբերանը:201955

%d bloggers like this: