Tag Archives: մենաշնորհ

ԱՎԳՈՒՍՏՈ ԿՈՒՐԻ

27 Նյմ

Ես երբեք զավակներիս չեմ պատմել իմ արցունքների մասին, որպեսզի նրանք սովորեն արտասվել: Ես երբեք նրանց չեմ պատմել իմ տագնապների մասին, որպեսզի իրենք հանդիպեն վախի հետ: Ես երբեք չեմ պատմել իմ սխալների մասին, որպեսզի նրանք սովորեն հաղթահարել դրանք: Անհաջողությունները կյանքի մենաշնորհն են, իսկ դրանց հաղթահարումը խելացիների մենաշնորհն է: Ոչ թե տառապանքն է մեզ վերափոխում, ինչպես կարծել ենք հարյուրավոր տարիներ, այլ գիտակցումն այդ տառապնքների, որոնք մեզ օգուտ են տալիս կյանքը ընթացքում…augusto1

%d bloggers like this: