Tag Archives: թուք

ՖՅՈԴՈՐ ՍՈԼՈԳՈՒԲ

6 Մյս

ԵՐԵՔ ԹՈՒՔ

Գնում էր մարդը, ու երեք անգամ թքեց: Նա գնաց, թուքը մնաց:
Եվ մի թուքն ասաց.
— Մենք այստեղ ենք, իսկ մարդը չկա:
Իսկ մյուսն ասաց.
— Նա գնաց:
Եվ երրորդը.
— Նա հենց այն բանի համար էր եկել. որ մեզ այստեղ տնկի: Մենք մարդու կյանքի նպատակն ենք: Նա գնաց, իսկ մենք մնացինք:

%d bloggers like this: