Tag Archives: ԱՆԴՐԵՅ ԼՈՊԱՆ

ԱՆԴՐԵՅ ԼՈՊԱՆ

27 Սպտ

ԾԱՂՐԱԾՈՒԻ ԱՂՈԹՔԸ

Որպեսզի կյանքս հոսի ինչպես ջուրն ավազի միջով
Եվ որպեսզի ձեզ զվարճացնեմ,
Ես կպատվիրեմ տիեզերական կրակներ վառել
Կյանքիս վարագույրն իջնելուց առաջ,
Երբ պիտի հանգչեմ:

Ամեն քրքիջի ու ծաղրի վրա
Թող երկինքը մութ ահեղ կայծակի,
Եվ հենց իմ խոսքով` իմ շուրթից թռած,
Նրա, որ վաղը կլռի-կանցնի:

Կուզեմ ես անհետ կորչել ամպերում,
Կեղծ մտքի բեռը նետել մթան մեջ,
Նա, որ միշտ երկչոտ իր տուրքն էր բերում
Իմ ծառայության դիմաց սնամեջ:

Նրա հետ մեկտեղ թող ինձ էլ այրի
Կայծակե շաչուն օձը երկնաճեմ,
Եվ թող անեծքը վերանա ինձնից
Գոնե այն պահին, երբ պիտի հանգչեմ:

%d bloggers like this: