Tag Archives: ԱԼԱՆ ՄՈՒՐ

ԱԼԱՆ ՄՈՒՐ

24 Օգս

Մեզ սովորեցնում են հիշել ոչ թե մարդուն, այլ գաղափարը: Քանի որ մարդը թույլ է: Նրան կարող են բռնել, կարող են սպանել և տալ մոռացության: Բայց գաղափարը չորս դար հետո էլ կարող է փոխել աշխարհը: Ես իմ անձնական փորձից գիտեմ, թե ինչ բան է գաղափարի ուժը: Ես տեսել եմ, թե ինչպես են հանուն գաղափարի սպանություններ կատարվել, ինչպես են մարդիկ գնացել մահվան: Բայց անհնար է գաղափարը համբուրել: Անհնար է դիպչել նրան: Գրկել նրան: Գաղափարը չի կարող արնաքամ լինել: Նա ցավ չի զգում: Գաղափարը չգիտի սիրել: Այնպես որ ոչ թե գաղափարն է իմ վշտի պատճառը, այլ մարդը:

«V նշանակում է Վենդետա»

Alan Moore

ԱԼԱՆ ՄՈՒՐ

26 Օգս

Մեզ սովորեցնում են հիշել ոչ թե մարդուն, այլ գաղափարը: Քանզի մարդը թույլ է: Նրան կարող են բռնել, նրան կարող են սպանել և տալ մոռացության: Իսկ գաղափարը չորս հարյուր տարի հետո էլ ընդունակ է վերափոխել աշխարհը: Ես անձնական փորձից գիտեմ, թե ինչ բան է գաղափարի ուժը: Ես տեսել եմ, թե ինչպես էին գաղափարի անունից սպանություններ կատարվում, ինչպես էին մարդիկ դեպի մահ գնում: Բայց գաղափարին չի կարելի համբուրել: Նրան չի կարելի հպվել: Գաղափարը չի կարող արյունաքամ լինել: Նա չի զգում ցավը: Գաղափարը չի կարող սիրել: Այնպես որ, իմ վշտի պատճառը ոչ թե գաղափարն է, այլ մարդը:alan-moore-008

%d bloggers like this: